Sportfiske är inte felet att balansen i Östersjön är rubbad

Dela gärna så fler får läsa artikeln

För att lösa problemen måste man få klarhet i bakomliggande orsaker. Sportfiske är inte felet att balansen i Östersjön är rubbad menar Stellan Hamrin som har skickat in ännu ett remissvar till HaV.

Stellan har en gedigen bakgrund, han har varit forskare på fisk och sjöekosystem i 25 år vid Lunds universitet. Stellan Hamrin har även varit chef för Sötvattenslabbet och regeringsexpert på fisk och vatten, Ämnesråd vid Miljödepartementet. Han var också en av ledarna för den grupp som tog fram principerna om rovfiskens effekter och top-down/Bottom-up effekter i vatten-ekosystem. Numera är Stellan pensionär men arbetar som ideellt ombud i vattenfrågor vid mark och miljödomstolen.

Sportfiske är inte felet att balansen i Östersjön är rubbad säger Stellan Hamrin på bilden.
Stellan Hamrin

För en vecka sedan publicerade vi en nyhet gällande Nya förbudszoner i Östersjön och Kalmarsund. Det var Palle Sköldblom, Royne Tvingsell, Johan Hedman, Marcus Nilsson och Jari Savolainen som hade skrivit en överklagan på en Remiss från Havs och vattenmyndigheten gällande nya förbudszoner i Östersjön och Kalmarsund. Efter att den artikeln blev publicerad fick den här frågan stor synlighet i sociala medier och nyhetstidningar. Stellan Hamrin var en av de som läste överklagan och kontaktade Grabbarna via vår artikel. Nu har Stellan själv skrivit en överklagan på remissen som vi tycker är en bra uppföljning på den Palle Sköldblom, Royne Tvingsell, Johan Hedman, Marcus Nilsson och Jari Savolainen skrev tidigare. Just för att Stellan har sådan gedigen bakgrund gällande fisk och vattenfrågor.

Nedan kan du läsa Stellan Hamrins remiss.

Att sila mygg… Svar på remiss angående HaV:s nya fiskeregler för handredskapsfiske längs Ostkusten.

Östersjön och dess kuster har under de senaste 100 åren genomgått ett totalt systemskifte från ett näringsfattigt, giftfritt hav styrt av rovfisk med stabila klimatförhållanden och med oreglerade rinnande vatten. Till ett övergött, giftberikat hav styrt av predatorer som människa, säl och skarv med en pågående klimatförändring och med nästan totalreglerade rinnande vatten. Detta har på ett komplext sätt förändrat hela ekosystemet och det finns med stor sannolikhet inga enkla lösningar och det finns definitivt inga lösningar utan grund i omfattande kunskap.

System-skiftet har redan drabbat fisket på öppet hav och trots 30-åriga fiskebegränsningar är situationen idag sämre än någonsin. Och trots att arbetet med att minska fosfor-belastningen varit mycket framgångsrik med utsläppsnivåer som närmar sig de ursprungliga. Det östra torskbeståndet har helt kollapsat och skarpsill och strömming är till största delen oätliga p.g.a. gifter, som sannolikt påverkar hela ekosystemet. Storspigg har tagit över stora kustområden efter att naturligt förekommande fisk försvunnit och ålen håller på att försvinna. Syrebristen i bottenvattnet ökar och tillskottet av fosfor från dessa bottnar (gamla svenska synder) är idag större än de minskningar som åtgärderna på land bidragit till. Brist på tiamin (ofta kallat M-74) förekommer nu inte bara hos lax och havsöring utan hos ett betydande antal vattenlevande djur inklusive torsk och ål.

Nästan alla svenska floder, åar och bäckar är idag till stor del totalförstörda som naturlig lekplats för alla fiskar beroende av rinnande vatten.

Och då pratar vi inte bara om laxfisk. Våra kustzoner är idag fysiskt (och ibland kemiskt) skadade och fysiskt opåverkade kustområden är sommartid påverkade av algpåväxt, som hindrar fiskens lek och födoupptag. ”Brunifieringen” av söt- och kustvatten ökar och därmed tillskottet av kemiskt aktiva , potentiellt skadliga humusföreningar (inkl. AOX) med okänd verkan.

Vi är fullt medvetna om att stora summor och ansträngningar satsats på restaureringsprojekt av olika slag. Havsörn, säl och utter har kommit tillbaka och övergödningen minskar längs våra kuster. Många gifter minskar i Östersjön men andra ökar. Men satsningarna på kunskap och forskning har från samhällets sida varit mycket begränsade och det som gjorts har skett på separata initiativ av enskilds forskare och forskargrupper. En tillräckligt stor, sammanhållen, övergripande satsning på Östersjöns ekosystem har aldrig skett, trots 40 års diskussioner.

Efter att i 30 år ha försökt lösa problemen med främst torsk- och ål-bestånd i Östersjön genom att successivt begränsa fisket till praktiskt taget 0 har bestånden bara blivit mindre och mindre. Nu föreslår HaV samma hittills verkningslösa taktik för att lösa de sannolikt ännu mer komplexa problemen längs våra kuster. Kommer det att lyckas?

En viktig orsak till de satsningar som gjorts är att vi vill bevara ett hållbart fiske till gagn för fiskare, landsbygd och konsumenter.

Gör man det genom att utan hållbara skäl stoppa det fiske vi vill behålla? Knappast. Vi är fullt beredda att stoppa alla svenska fisken om det fanns goda skäl att tro att det skulle lösa problemen, men några sådana skäl har inte presenterats. Det finns en uppenbar risk att de föreslagna fiskebegränsningar främst görs för att lugna en upprörd opinion och oroliga politiker och i brist på andra och mycket dyrare åtgärder.

Så vad ska man då göra (istället ?). Vi menar att till att börja med bör regeringen tillsätta en vetenskapligt baserad Östersjö-kommission med internationellt deltagande som sammanställer befintlig kunskap för att dra upp riktlinjerna för en kommande stor forsknings-satsning på Östersjöns ekosystem och dess tillrinnande vatten. För vi vet faktiskt ganska mycket.

Vi vet att övergödningen är ett problem och vi vet tack vare bl.a. svensk forskning ganska mycket om hur det fungerar ur ett systemperspektiv. Vi vet att tillskottet av fosfor från land minskar och tillskottet från syrefria bottnar ökar. Och vi vet hur en restaurering av bottnarna bör gå till. Vi vet att det finns en storskalig spridning av giftiga ämnen i Östersjön som kan påverka systemet. Vi vet att nya predatorer (skarv och säl) tillkommit när andra (fisket) minskat. Vi vet att praktiskt taget inget gjorts för att restaurera våra reglerade vatten. Och att regeringen nu ”bestämt” att inget ska göras i framtiden heller vad gäller minst 90 % av dessa vatten. Vi vet att humus-ämnen i ökande grad påverkar våra vatten. Och vi vet att många arter nu påverkas av tiaminbrist i ekosystemet (men inte varför det uppstår). Och framförallt vet vi nu att den pågående klimatförändringen med ökade temperaturer och förändrade årstidscykler bara kommer att förvärras. Vi vet säkert en hel del till inklusive betydande kunskap om teoretisk ekologi i relation till system som Östersjön för att hantera dessa interaktioner.

Vi har inget emot begränsningar av fiske där detta kan motiveras på ett tydligt och begripligt sätt.

Men vi menar att detta i så fall måste ske utifrån en övergripande plan och att också andra näringar (fritidsfiske är idag en mycket stor näring samhällsekonomiskt sett) måste ta sitt ansvar. Torsk- och ålbeståndens utveckling, där detta inte skett, visar detta behov. Det innebär enligt vår mening bl.a. att åtgärderna inom skog- och jordbruk för att minska belastningen på våra vatten och på klimatet omedelbart måste förstärkas. Det innebär att syresättningen av de syrefria bottnarna påbörjas i öppna Östersjön. Det innebär att arbetet med att restaurera alla reglerade rinnande vatten till God Ekologisk Potential (utan undantag) måste starta. Det innebär att en plan för att minska gifthalterna i Östersjön måste skapas. Det innebär att såväl tiamin-bristens som brunifieringens utbredning och orsaker måste klarläggas. Och det innebär framförallt att åtgärderna med att begränsa klimatpåverkan måste skärpas väsentligt vad gäller vår mark- och vattenanvändning i stort – både för att öka kol-upptaget och för att minska kol-förlusterna.

Det innebär slutligen att berörda myndigheter och ansvariga aktörer tillsammans måste kräva av regeringen att tillräckliga medel anslås för detta arbete samtidigt som alla berörda parter själva prioriterar detta arbete. Tre sådana aktörer med betydande egna resurser är vattenkraftsindustrin, jordbruket och skogbruket.

När detta arbete kommit igång kan vi tycka att det är rimligt att utifrån forskarnas rekommendationer göra alla de fiskebegränsningar som kan motiveras.

länkar

Vi tackar Stellan för att vi fick publicera din överklagan och det kommer bli intressant att få se var denna remiss tar vägen framöver.

Har du inte läst Palle Sköldblom, Royne Tvingsell, Johan Hedman, Marcus Nilsson och Jari Savolainens tidigare överklagan kan du läsa den på länken här nedan.

Tycker du att det Swedish Anglers gör är bra? Kolla gärna in Stöd Oss sidan här hur du kan hjälpa oss att bli ännu bättre!

Dela gärna så fler får läsa artikeln

Ett svar på ”Sportfiske är inte felet att balansen i Östersjön är rubbad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *