Förbud mot nya karpvatten?

Dela gärna så fler får läsa artikeln

HaV föreslår i en remiss att det bland annat ska bli förbud mot nya karpvatten! Sportfiskarna ryter ifrån, men även Svenska Karpklubben och Aneboda Fiskodling har skickat in svar på remissen!

Idag kunde man läsa att Sportfiskarna har skickat in ett remissvar på en remiss från HaV som föreslår att det bland annat ska bli förbud mot att etablera nya karpvatten i Sverige. Något som känns både tråkigt och bakåtsträvande från Havs och Vattenmyndighetens sida. Det har funnits karp i svenska vatten sedan 1500 talet!

Förbud mot nya karpvatten

I remissen från HaV kan man läsa följande:
Även punkten 8 är ny. Karp (Cyprinus carpio) härstammar från Asien.
Arten omfattas inte av definitionen ”för landet främmande art eller stam” då den togs in i mitten av 1500-talet för dammodling i södra Sverige. Karp förekommer i flera odlingsformer, med avvikande fjällbeklädnader (t.ex. fjällkarp, spegelkarp, radkarp och läderkarp) eller färger (t.ex. koi). Intresset för trädgårdsdammar parallellt med ett ökat intresse för specimenfiske efter karp har bidragit till artens spridning i Sverige. Arten förekommer idag i större och mindre vatten från Mälaren och söderut. Karp har mycket hög invasionspotential samt risk för ekologisk påverkan enligt SLU Artdatabankens risklassificering6.

Fynd av reproducerande bestånd har gjorts i Skåne sedan början av 2000-talet.

Med förutsagda klimatförändringar ökar risken att arten även kan etablera sig längre norrut. Täta bestånd av små individer av karp förmår effektivt beta bort och konkurrera med bottenväxter, vilket påverkar sjöfågel negativt. Större individers födosöksbeteenden påverkar såväl näringsämnesomsättning som grumlighet i vatten, vilket riskerar leda till förändringar i ekosystemet liksom förlust av enskilda växt- och djurarter, ökad risk för syrebrist och algblomning. Med bakgrund av ovanstående bör inte arten få sättas ut i nya vattenområden. Utsättningar begränsas istället till vattenområden där utsättningstillstånd för arten tidigare har meddelats och där arten förekommer i dag. Tillstånd för utsättning bör dessutom förenas med villkor om att sådana åtgärder ska vidtas så att fisken inte kan lämna det vattenområde där den sätts ut och att inte miljökvalitetsnormen för sötvatten och hav äventyras.

Hur många vatten kan det röra sig om i Södra Sverige som reproduktion av karp är lyckad i år efter år? Skriv gärna en kommentar antingen här på sidan eller i tråden i vår Facebookgrupp.

Men som sagt, Sportfiskarna har skickat in ett svar på remissen, vilket vi såklart tycker är otroligt bra gjort!

Sportfiskarna

Sportfiskarna skriver bland annat så här i sitt svar:

Sportfiskarna anser att oron för att utsättning av karp orsakar skada i våra vatten är starkt obefogad. Arten har odlats i landet sedan slutet av 1500-talet. Arten kan etablera sig framgångsrikt i små dammar utan annan fisk. Det finns också exempel på reproduktion i enstaka grunda sjöar i Skåne. I dessa vatten kan den då göra skada om bestånden blir täta.  Men Sportfiskarna menar att det är felaktigt att glesa karpbestånd skulle påverka sjöar så negativt att det kan ses motiverat att förbjuda utplantering.

Karpfisket i Sverige ökar stadigt i intresse.

I England och flera andra europeiska länder är metet efter karp enormt populärt och samma potential finns i Sverige, vilket redan syns i form av exklusiva karpvatten som genererar inkomster på landsbygden. På sikt kan positiva effekter av detta bli en regional utveckling och ett lättat fisketryck på andra arter. 
Sportfiskarna anser därför att karputsättning för att etablera nya karpvatten i nära samverkan med berörd länsstyrelse fortsatt bör vara möjligt.
Sportfiskarna anser också att det är viktigt att det ska vara möjligt att gräva och anlägga särskilda karpdammar för att kunna skapa ett attraktivt sportfiske.

Vill du läsa mer om Sportfiskarnas svar och även remissen hittar du dem på länkarna här nedan:

Men även Svenska karpklubben och Aneboda Fiskodling har skickat in svar på remissen. Vi har fått ta del av dessa och nedan kan du läsa några rader ur deras svar.

Aneboda Fiskodling skriver så här i sin sammanfattning:

De negativa effekterna av karp som beskrivs i remissen, källor till remissen och i myndighetens egna artuppgifter hänvisar till internationella studier. Några svenska studier eller resonemang om hur de internationella studierna skall tolkas ur ett svenskt perspektiv står inte att finna. I Havs och Vattenmyndighetens egna artbeskrivning (2021) konstateras att sannolikheten är låg för att tätheten i svenska karpbestånd skulle kunna bli så hög att den kan ge upphov till några dramatiska effekter på sin omgivning. Vilket vi även visat med det ovan anförda. Att hänvisa till att karpen har skapat okontrollerbara bestånd med stora effekter i t ex Nya Zeeland eller Australien, är väl värt att beakta, men knappast relevant för Sverige eller svenskt klimat.

Vi motsätter oss myndighetens förslag i remissen eftersom vi anser att den motivering som presenteras uppenbart saknar giltig grund för svenska förhållanden.

Vi har ovan visat att den långa period med utsättning av karp både i Sverige och i länder med mildare klimat som Nederländerna och Storbritannien inte givit upphov till okontrollerbara bestånd i naturliga vatten. I den konsekvensutredning som bifogas remissen bedöms att förbud eller strikt begränsning av utsättning av karp får liten betydelse. Detta anser vi vara helt felaktigt.

Man har här helt valt att bortse från att man därmed helt slår undan förutsättningarna för det arbete som bedrivits i Aneboda i över 100 år med att ta fram och utveckla en för Sverige lämplig stam av karp. Detta arbete har varit en viktig anledning till att vi i dagsläget inte har fått in de sjukdomar på karpartadfisk som är vitt spridda nere i Europa. Att då slå undan förutsättningarna för inhemsk odling av karp för utsättning kommer drastiskt försämra Sveriges möjligheter att bibehålla smittfriheten på karpartadfisk.

Vidare har man inte beaktat konsekvenserna för sportfiske eller utvecklingen av fiskevårdsområden. Att sätta ut karp är till skillnad från många andra utsättningar en investering för framtiden eftersom fångad fisk återutsätts, lever länge och därmed skapar ett mervärde för vattnet under lång tid. Att helt förbjuda eller enligt remissens förslag så kraftigt begränsa vilka vatten där tillstånd för utsättning av karp får ges saknar i enligt med vad ovan anförts saklig grund i verkligheten.

Vi föreslår att tillstånd för karp skall ges restriktivt med hänsyn till vattnets eventuella särart och med hänsyn till smittskydd och bibehållande av smittfrihet.

Här kommer ett kort utdrag från Svenska Karpklubben svar på remissen:

  • Svenska Karpklubben önskar att se en fortsatt ansvarsfull och förnuftig ordning för tillståndsgivna utsättningar av karp, med fokus på ett starkt smittskydd. Utsättning skall endast få ske i lämpliga vatten, med i övrig normal artsammansättning och miljö som i sig själv effektivt motverkar att arten fortplantar sig naturligt.

  • Svenska Karpklubben tillstyrker samtliga förutsättningar för tillstånd i 4 § med undantag av punkt 8. (läs remissen från HaV här.)
    Vi anser istället att Karp även fortsättningsvis skall kunna sättas ut i nya vattenområden efter en individuell prövning där man säkerställer att artsammansättning (predation), miljö och övriga faktorer säkerställer att okontrollerad fortplantning ej sker.

  • Svenska Karpklubben föreslår även att tillstånd skall kunna beviljas i vatten där utsättningstillstånd ej tidigare funnits, men där känd förekomst av karp finns dokumenterad samt inga negativa effekter på miljökvalitetsnormen kunnat påvisas.

  • Svenska Karpklubben tillstyrker 9 § som ett viktigt led i arbetet för att styrka smittskyddet.

Dela gärna så fler får läsa artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.